layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrzesień 2018
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

nabór wniosków

 

UCHWAŁA NR VII/133/15

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej,  trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 9, art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r. z późń. zm.                           

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

W uchwale Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

 1. konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
 2. konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
 3. konserwację i renowację rurociągów związanych z nimi funkcjonalnie urządzeniami wymienionymi w pkt 1 i pkt 2”,
 4. usuwanie szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych.
 1. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w zakładce Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka.”

 1. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikację naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w tej spawie na stronie internetowej Wrota Podkarpackie w zakładce Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce Ogłoszenia Marszałka”.

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.  w § 3 ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.”  

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.  w § 3 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kopie faktur, rachunków lub równoważnych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu materiału bądź usług obcych, w tym zlecenia lub umów o dzieło, jak też innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty związane z realizacją zadania – wystawionych w terminie obowiązania umowy. W przypadku wykorzystania do realizacji zadania materiałów znajdujących się na stanie magazynowym należy przedłożyć kopie faktur, rachunków lub równoważnych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie zakupu materiału wystawionych przed terminem obowiązywania umowy.

Natomiast w przypadku realizacji dotowanego zadania we własnym zakresie tj. przy wykorzystaniu własnych (bądź Rejonowego Związku Spółek Wodnych zrzeszającego daną spółkę wodną) pracowników lub sprzętu należy posiadać dokumentację potwierdzającą wysokość poniesionych kosztów (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty pracy sprzętu). Poniesione koszty należy potwierdzić złożeniem stosownego oświadczenia. Ponadto koszty
te powinny znaleźć odzwierciedlenie w kosztorysie powykonawczym zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym.

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.  w § 3 ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) protokół odbioru wykonanych robót spisany przy udziale pracownika właściwego terytorialnie Inspektoratu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW)”.

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w § 3 ust. 3 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) rozliczenie końcowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.”  

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w § 5 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„ 3) nie przedłożenia pełnego rozliczenia zadania zgodnie z § 3 ust. 3-6”.

§ 2

 

Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

BOGDAN ROMANIUK

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXVIII / 519 / 12 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia 21 grudnia2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 9, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), art. 164 ust. 5a – 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. 
2. Środki finansowe na udzielenie dotacji określonej w ust. 1 pochodzić będą z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
3. Łączna kwota dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej. 
4. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na: 
1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami, 
2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami, 
3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w lit. a i lit. b. 
6. Dotacje na realizację zadań określonych w ust. 5, przyznawane będą na wniosek złożony przez spółkę wodną, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 
7. Wniosek powinien być podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych danej spółki wodnej. W razie potrzeby do wniosku należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 
8. Wniosek powinien być sporządzony odrębnie dla każdego zadania. 
9. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku należy zaznaczyć, które z zadań objętych wnioskami jest priorytetowe. 
10. Zadania nie wytypowane jako priorytetowe mogą być dofinansowane tylko w przypadku, gdy z kwoty przeznaczonej w budżecie Województwa na dany rok pozostaną wolne środki, po rozdysponowaniu środków na zadania priorytetowe.

§ 2

1. Wysokość dotacji dla spółek wodnych na roboty finansowane ze składek członkowskich może być przyznana: 
1) do 75% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 15 000 zł, w przypadku gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje ściągalność składek członkowskich powyżej 75% wartości uchwalonej w budżecie, 
2) do 50% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 10 000 zł, w przypadku gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje ściągalność składek członkowskich w przedziale 50% - 75% wartości uchwalonej w budżecie, 
3) do 90% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 50 000 zł w przypadku usuwania szkód na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych powstałych w wyniku zdarzeń losowych, niezależnie od czasu działania spółki wodnej oraz wysokości ściągalności składek członkowskich w roku poprzedzającym rok budżetowy. 
2. Dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może być przyznana do wysokości nie przekraczającej 50% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 10 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3. 
3. Do wniosku na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu szkód na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych powstałych w wyniku zdarzeń losowych należy dołączyć protokół inwentaryzacji i szacowania powstałych szkód. 
4. W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł suma otrzymanych dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania wynikającego z kosztorysu określającego zakres rzeczowy i wartość zadania.

§ 3

1. Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce Spółki wodne http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/spolki_wodne
2. W danym roku budżetowym na jedno zadanie może być złożony tylko jeden wniosek.

§ 4

Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek wodnych w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, określając jej wysokość przy uwzględnieniu § 2.

§ 5

1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na realizację zadań określonych w §1 ust. 5 następuje na podstawie umowy zawartej z tą spółką. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności określać: 
1) szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja została przyznana, 
2) termin i miejsce wykonania planowanego zadania, 
3) wysokość dotacji celowej udzielanej spółce wykonującej zadanie, termin i tryb jej płatności, 
4) termin wykorzystania dotacji, 
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej, 
6) tryb kontroli wykonania zadania. 
3. Spółka wodna otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie. 
4. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6

1. Przekazanie dotacji, o której mowa w § 5 ust. 1, nastąpi po przedłożeniu przez spółkę wodną rozliczenia końcowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały oraz sprawozdania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały. 
2. Dokumentacja rozliczeniowa z realizacji zadania, podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych spółki wodnej, winna być złożona w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później niż do dnia 10 grudnia danego roku. O zachowaniu terminu decyduje data złażenia dokumentacji, a w przypadku przesyłki – data wpływu. 
3. Spółka wodna jest zobowiązana do udokumentowania wykonanych prac, także w inny sposób niż określony w ust. 1 i 2, o ile taka potrzeba wystąpi.

§ 7

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 
2. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu. 
3. Zakres kontroli obejmuje przede wszystkim: 
1) zgodność wykonania zadania z zawartą umową, 
2) udokumentowanie realizowanego zadania, 
3) sprawdzenie dokumentów potwierdzających przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. 
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 8

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania.

§ 9

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikację naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w tej sprawie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce Spółki wodne http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/spolki_wodne.

§ 10

W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)

§ 11

Traci moc uchwała Nr VIII/108/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r., Nr 75, poz. 1322 ).

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU 
Teresa Kubas – Hul

 Do pobrania: