layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Zasady udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych

Sytuacja ekonomiczna wielu spółek wodnych działających na terenie województwa podkarpackiego jest bardzo trudna. Uchwalane przez członków spółek wodnych stawki z 1 ha zmeliorowanego gruntu, które przeznaczane są na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wystarczają na zaspokojenie zaledwie ok. 20 – 35 % potrzeb. Stawki te w wielu przypadkach są niezmienne od kilku lat, co skutkuje corocznym zmniejszaniem się ilości wykonywanych robót konserwacyjnych. Corocznie bowiem odnotowuje się wzrost kosztów materiałów, robocizny i usług sprzętu. W wyniku tego stan techniczny urządzeń melioracyjnych stale się pogarsza. Rowy melioracyjne porastają zakrzaczeniami i drzewami, ulegają coraz to większemu zamuleniu. Wiele z nich wymaga już odbudowy i renowacji. Sieć drenarska mająca w zdecydowanej większości odpływ do rowów melioracyjnych ulega stopniowemu zamulaniu z powodu braku odpływu wód. Następuje wtórne zabagnienie gruntów zmeliorowanych. Coraz to większa powierzchnia gruntów ( między innymi z powodu braku należytej konserwacji urządzeń melioracyjnych ) jest odłogowana, bo nie nadaje się do uprawy, nawet do zalesienia z powodu nadmiernego uwilgotnienia. Niedostateczna konserwacja powoduje spowolniony odpływ wód, a nawet ich stagnację, co powoduje podtapianie przyległych terenów. Podtapiane są także tereny zabudowane, drogi komunikacyjne i wszelka infrastruktura. Na przyległych terenach powstają tzw. małe powodzie.

Przyznawane spółkom wodnym dotacje z budżetu Państwa ( w wysokości od 30 – 40 % do wartości wykonywanych robót ) w latach wcześniejszych, miały znaczący wpływ na objęcie konserwacją większej ilości urządzeń. Z biegiem lat pomoc ta zmniejszyła się – obecnie do kilkuprocentowej dotacji. 

Należy więc przypuszczać, że planowana pomoc finansowa z Samorządu Województwa dla spółek wodnych w postaci dotacji celowych, przyczyni się do znacznego poprawienia stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w województwie podkarpackim. W wielu przypadkach zapobiegnie całkowitej degradacji urządzeń, na których wykonanie zostały poniesione bardzo duże nakłady finansowe z budżetu Państwa. Udzielenie znaczącej pomocy spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji powinna zachęcić rolników – członków spółek wodnych do zwiększenia własnych nakładów na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, polepszy i ułatwi uprawę gruntów. Pomoc finansowa powinna też zachęcić rolników do uprawy obecnie odłogowanych gruntów.

Uchwałą Nr XXX/538/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok, Sejmik Województwa Podkarpackiego zatwierdził w planie wydatków kwotę 300 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. wystąpiła do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o zwiększenie wydatków w bieżącym roku budżetowym na spółki wodne. Uchwałą Nr 319/6750/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zwiększenia o 70 000 zł.  Łączna kwota przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych w 2017 r. wynosi 370 000,00 zł.