layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Rolnictwo w liczbach

Rolnictwo w liczbach

Województwo Podkarpackie posiada ogólnie korzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia działalności rolniczej. Obszar województwa charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Różnica między najwyższymi wzniesieniami, a miejscami najniżej położonymi wynosi 1000 m. Na nizinnych obszarach występują głównie gleby bielicowe, wytworzone z pisków, glin , iłów i utworów pyłowych. W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka zalegają mady. W rejonie Jarosławia, Przemyśla i Przeworska występują czarnoziemy, należące do najlepszych gleb w województwie. Na obszarach wyżynnych i górskich przeważają gleby brunatne i bielicowe, wytworzone ze skał fliszowych. Warunki glebowe pozwalają, aby nasze województwo mogło stać się regionem rolniczym, posiadającym bardzo dobrze wyspecjalizowane rolnictwo.

Uśredniony wskaźnik waloryzacji rolniczej uwzględniający jakość gleb, warunki klimatyczne i wodne oraz rzeźbę terenu w Województwie Podkarpackim wynosi 70,4 pkt. , w Polsce zaś – 66,6 pkt.. Jakość gleb pod względem przydatności do produkcji rolniczej określają klasy bonitacyjne od I do VI, przy czym klasa I oznacza najwyższą wartość rolniczą, a klasa VI – najniższą.

Na Podkarpaciu największą powierzchnię użytków rolnych zajmują gleby IV, III, i V klasy bonitacyjnej, zajmują one łącznie 87,2 % użytków rolnych. Udział gleb bardzo słabych (VI klasa), nadających się pod zalesienia, wynosi 7,4 %, natomiast udział gleb najlepszych (I klasa) i bardzo dobrych (II klasa) jest niewielki – łącznie zajmują 5,4 % powierzchni użytków rolnych. Czynnikiem obniżającym jakość gleb jest znaczne ich zakwaszenie. Około 71 % powierzchni użytków rolnych wymaga wapnowania. Tereny rolnicze w zasadzie nie wykazują skażenia ekologicznego. Na terenie większości województwa są korzystne warunki do produkcji zdrowej żywności.

W ogólnej powierzchni Województwa Podkarpackiego wynoszącej 1784,6 tys. ha, w posiadaniu gospodarstw rolnych znajduje się 834,3 tys. ha, tj. 46,7 % powierzchni województwa. Do celów rolniczych możemy wykorzystać ok. 689,9 tys. ha użytków rolnych, co stanowi 38,7 % powierzchni województwa i w porównaniu z 2010 r. zmniejszyły się o 3,1 tys. ha. W powierzchni użytków rolnych będących w dobrej kulturze – grunty pod zasiewami w gospodarstwach rolnych zajmują – 326,8 tys. ha i stanowią 54,5 % powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia gruntów ugorowych stanowiła 8,0 % powierzchni użytków w dobrej kulturze i 7,0 % użytków rolnych ogółem i wynosi 48,2 tys. ha. Natomiast sektor prywatny posiada w użytkowaniu 659,9 tys. ha, tj. 95,6 % ogólnej powierzchni użytków rolnych w województwie.

W województwie podkarpackim ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 269,8 tys. Gospodarstw indywidualnych o powierzchni do 1 ha użytków rolnych jest 121.8 tys.,(tj. 45,1 % wszystkich gospodarstw indywidualnych), natomiast o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych jest 148,0 tys., (tj. 54,9 % gospodarstw indywidualnych).

Wśród gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha użytków rolnych najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 2-5 ha ( 42,3 %). Mniej liczną grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni 1-2 ha użytków rolnych (38,8 %). Na trzecim miejscu znajdują się gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha (5,1 %).

          Ogólna powierzchnia zasiewów wynosi 326,8 tys. ha, a dominujące w rolnictwie są gospodarstwa indywidualnie i obejmują 96,6 % ogólnej powierzchni zasiewów województwa. Pozycję dominującą zajmują zboża, które stanowią 69,4 % zasiewów ogółem oraz ziemniaki – 9,7 % ogólnej powierzchni zasiewów w województwie.

Tab. 1. Powierzchnia, plony i zbiory głównych ziemiopłodów rolnych

Wyszczególnienie
Powierzchnia w ha
Plony z 1 ha w dt
Zbiory w t
Zboża
226,9 tys.
31, 9
724253
Ziemniaki
34,5 tys.
198
682268
Buraki cukrowe
3,3 tys.
487
160542

Wykres 3. Udział zbiorów poszczególnych gatunków zbóż w zbiorach zbóż ogółem 

wykres 3. udzia  zbior w poszczeg lnych gatunk w zb

 

wykres 3. udzia  zbior w poszczeg lnych gatunk w zb  2

Powierzchnia trwałych użytków zielonych tj. łąk i pastwisk wynosi 203,5 tys. ha.

Tab. 2. Powierzchnia, plony i zbiory trwałych użytków zielonych (TUZ)

Wyszczególnienie
Powierzchnia w ha
Plony z 1 ha w dt
Zbiory w t
Łąki trwałe
171,1 tys.
43,2
738717
Pastwiska trwałe
32,5 tys.
28,5
92653

Tab. 3. Zwierzęta gospodarskie 

W województwie podkarpackim jedną z lepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Z uwagi na dość duże rozdrobnienie w produkcji rolnej w ostatnich latach podjęto działania zmierzające do stworzenia rynku rolnego na zasadach unijnych. Dotyczy to szczególnie budowy profesjonalnego rynku hurtowego, a także procesu zrzeszania się rolników w grupy producentów. Do tej pory udało się powołać 41 grup producenckich, a kolejne czekają na rejestrację. Tego typu działania w warunkach rozdrobnionej produkcji pomagają zaktywizować rynek i wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie lokalnych kanałów dystrybucji produktów rolniczych.

Tab. 4. Skup ważniejszych produktów rolnych

 

Dane opracowano na podstawie informacji i opracowań z Urzędu Statystycznego „Rolnictwo w Województwie Podkarpackim 2011” oraz „Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2012”.

Renata Tokarczyk
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej