layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rolnictwo w liczbach

Rolnictwo w liczbach

Województwo Podkarpackie posiada ogólnie korzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia działalności rolniczej. Obszar województwa charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Różnica między najwyższymi wzniesieniami, a miejscami najniżej położonymi wynosi 1000 m. Na nizinnych obszarach występują głównie gleby bielicowe, wytworzone z pisków, glin , iłów i utworów pyłowych. W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka zalegają mady. W rejonie Jarosławia, Przemyśla i Przeworska występują czarnoziemy, należące do najlepszych gleb w województwie. Na obszarach wyżynnych i górskich przeważają gleby brunatne i bielicowe, wytworzone ze skał fliszowych. Warunki glebowe pozwalają, aby nasze województwo mogło stać się regionem rolniczym, posiadającym bardzo dobrze wyspecjalizowane rolnictwo.

Uśredniony wskaźnik waloryzacji rolniczej uwzględniający jakość gleb, warunki klimatyczne i wodne oraz rzeźbę terenu w Województwie Podkarpackim wynosi 70,4 pkt. , w Polsce zaś – 66,6 pkt.. Jakość gleb pod względem przydatności do produkcji rolniczej określają klasy bonitacyjne od I do VI, przy czym klasa I oznacza najwyższą wartość rolniczą, a klasa VI – najniższą.

Na Podkarpaciu największą powierzchnię użytków rolnych zajmują gleby IV, III, i V klasy bonitacyjnej, zajmują one łącznie 87,2 % użytków rolnych. Udział gleb bardzo słabych (VI klasa), nadających się pod zalesienia, wynosi 7,4 %, natomiast udział gleb najlepszych (I klasa) i bardzo dobrych (II klasa) jest niewielki – łącznie zajmują 5,4 % powierzchni użytków rolnych. Czynnikiem obniżającym jakość gleb jest znaczne ich zakwaszenie. Około 71 % powierzchni użytków rolnych wymaga wapnowania. Tereny rolnicze w zasadzie nie wykazują skażenia ekologicznego. Na terenie większości województwa są korzystne warunki do produkcji zdrowej żywności.

W ogólnej powierzchni Województwa Podkarpackiego wynoszącej 1784,6 tys. ha, w posiadaniu gospodarstw rolnych znajduje się 834,3 tys. ha, tj. 46,7 % powierzchni województwa. Do celów rolniczych możemy wykorzystać ok. 689,9 tys. ha użytków rolnych, co stanowi 38,7 % powierzchni województwa i w porównaniu z 2010 r. zmniejszyły się o 3,1 tys. ha. W powierzchni użytków rolnych będących w dobrej kulturze – grunty pod zasiewami w gospodarstwach rolnych zajmują – 326,8 tys. ha i stanowią 54,5 % powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia gruntów ugorowych stanowiła 8,0 % powierzchni użytków w dobrej kulturze i 7,0 % użytków rolnych ogółem i wynosi 48,2 tys. ha. Natomiast sektor prywatny posiada w użytkowaniu 659,9 tys. ha, tj. 95,6 % ogólnej powierzchni użytków rolnych w województwie.

W województwie podkarpackim ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 269,8 tys. Gospodarstw indywidualnych o powierzchni do 1 ha użytków rolnych jest 121.8 tys.,(tj. 45,1 % wszystkich gospodarstw indywidualnych), natomiast o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych jest 148,0 tys., (tj. 54,9 % gospodarstw indywidualnych).

Wśród gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha użytków rolnych najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 2-5 ha ( 42,3 %). Mniej liczną grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni 1-2 ha użytków rolnych (38,8 %). Na trzecim miejscu znajdują się gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha (5,1 %).

          Ogólna powierzchnia zasiewów wynosi 326,8 tys. ha, a dominujące w rolnictwie są gospodarstwa indywidualnie i obejmują 96,6 % ogólnej powierzchni zasiewów województwa. Pozycję dominującą zajmują zboża, które stanowią 69,4 % zasiewów ogółem oraz ziemniaki – 9,7 % ogólnej powierzchni zasiewów w województwie.

Tab. 1. Powierzchnia, plony i zbiory głównych ziemiopłodów rolnych

Wyszczególnienie
Powierzchnia w ha
Plony z 1 ha w dt
Zbiory w t
Zboża
226,9 tys.
31, 9
724253
Ziemniaki
34,5 tys.
198
682268
Buraki cukrowe
3,3 tys.
487
160542

Wykres 3. Udział zbiorów poszczególnych gatunków zbóż w zbiorach zbóż ogółem 

wykres 3. udzia  zbior w poszczeg lnych gatunk w zb

 

wykres 3. udzia  zbior w poszczeg lnych gatunk w zb  2

Powierzchnia trwałych użytków zielonych tj. łąk i pastwisk wynosi 203,5 tys. ha.

Tab. 2. Powierzchnia, plony i zbiory trwałych użytków zielonych (TUZ)

Wyszczególnienie
Powierzchnia w ha
Plony z 1 ha w dt
Zbiory w t
Łąki trwałe
171,1 tys.
43,2
738717
Pastwiska trwałe
32,5 tys.
28,5
92653

Tab. 3. Zwierzęta gospodarskie 

W województwie podkarpackim jedną z lepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Z uwagi na dość duże rozdrobnienie w produkcji rolnej w ostatnich latach podjęto działania zmierzające do stworzenia rynku rolnego na zasadach unijnych. Dotyczy to szczególnie budowy profesjonalnego rynku hurtowego, a także procesu zrzeszania się rolników w grupy producentów. Do tej pory udało się powołać 41 grup producenckich, a kolejne czekają na rejestrację. Tego typu działania w warunkach rozdrobnionej produkcji pomagają zaktywizować rynek i wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie lokalnych kanałów dystrybucji produktów rolniczych.

Tab. 4. Skup ważniejszych produktów rolnych

 

Dane opracowano na podstawie informacji i opracowań z Urzędu Statystycznego „Rolnictwo w Województwie Podkarpackim 2011” oraz „Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2012”.

Renata Tokarczyk
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnejpolska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage