layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Sprawozdanie

UCHWAŁA Nr 296 / 7166 / 13 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji 
projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późń. zm.), art. 6 ust. 2 – 4 w związku z art.19 ust. 3 i art. 19 a i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późń. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), w związku z uchwałą Nr LXIII/790/ 06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z późń. zm., uchwałą Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020, oraz § 3 Uchwały Nr 272/6621/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz poddania konsultacjom projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce Rolnictwo http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/program

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem i Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
Władysław Ortyl

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 
dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  - DO POBRANIA -

Agnieszka Wiater 
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniempolska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage