layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

14 produkty trad i regpodkarpacki naturalny wypas podkarpacki naturalny wypas2

 

01 stop gmoEfektywnie gospodaruj nawozami 02 ekogala03 nkd04 smaki

05 podkarpackie smaki06 piagro07 pdz 16008 leksykon podkarpackich smakow

09 min rol10 arimr11 przycisk pdo12 pire swilcza

13 ior pib tsd rzeszow

Nwesletter

captcha 

Sprawozdanie

UCHWAŁA Nr 296 / 7166 / 13 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników konsultacji 
projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późń. zm.), art. 6 ust. 2 – 4 w związku z art.19 ust. 3 i art. 19 a i art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późń. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.), w związku z uchwałą Nr LXIII/790/ 06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z późń. zm., uchwałą Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020, oraz § 3 Uchwały Nr 272/6621/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz poddania konsultacjom projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce Rolnictwo http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/program

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem i Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
Władysław Ortyl

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 
dla Województwa Podkarpackiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  - DO POBRANIA -

Agnieszka Wiater 
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem