layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Geotermia

Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi. Temperatura jądra Ziemi sięga 4500˚C, a ponieważ istnieje stały przepływ ciepła z wnętrza Ziemi do jej zewnętrznych warstw, skorupa zaledwie 3 km pod powierzchnią może osiągnąć temperaturę 200˚C. Wody występujące w szczelinach skalnych na tej głębokości pod postacią pary wodnej stwarzają olbrzymi potencjał energetyczny. Energia pochodząca z takiego źródła jest bezpieczna dla środowiska i przy odpowiednim użytkowaniu złóż w pełni odnawialna. Chociaż zasoby energii geotermalnej są większe niż całkowite roczne zużycie energii pierwotnej na świecie i są obecne w prawie każdym miejscu na Ziemi ich wykorzystanie nie zawsze jest możliwe. Przeszkodą może być duże zasolenie wód, a także problemy natury technicznej lub ekonomicznej.

 
Najbardziej sprzyjające warunki do wykorzystania wód geotermalnych w celach energetycznych istnieją w obrębie krawędzi płyt litosfery, czyli w tzw. strefach subdukcji. Strefy subdukcji są miejscami, gdzie tworzy się skorupa kontynentalna. Działają tu intensywne procesy wulkaniczne. Magma z wnętrza Ziemi wypływa ku górze, tworząc gorące skały wulkaniczne. Jeżeli nad takimi skałami znajdują się warstwy wodonośne, skały magmowe nagrzewają wody znajdujące się w szczelinach skalnych. W ten sposób powstają złoża wód geotermalnych o najwyższych temperaturach i odpowiedniej zawartości pary wodnej, możliwe do wykorzystania w celu produkcji energii elektrycznej.

 
W zależności od temperatury wyróżniamy następujące rodzaje źródeł geotermalnych: 
• płytkie (niskotemperaturowe, wykorzystanie pomp ciepła) 
• głębokie (wysokotemperaturowe) 

Pompy ciepła

 
Pompy ciepła to urządzenia umożliwiające pozyskiwanie i użytkowanie ciepła niskotemperaturowego, pochodzącego z takich źródeł jak powietrze, woda czy gleba, a także ciepła odpadowego, powstającego w procesach produkcyjnych czy też podczas klimatyzowania pomieszczeń. Umożliwiają one podniesienie, przy pomocy energii mechanicznej, ciepła niskotemperaturowego na poziom wyższych temperatur użytecznych dla celów grzewczych. 
Pompy ciepła służą do ogrzewania i klimatyzowania budynków, są też wykorzystywane do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła mogą same zasilać ogrzewanie budynków i podgrzewanie cieplej wody użytkowej lub też pracować w kombinacji z innymi urządzeniami grzewczymi. W odróżnieniu od innych systemów grzewczych, pompy nie generują ciepła, lecz przekazują je. By mogły funkcjonować, niezbędna jest co prawda dostawa pewnej ilości energii elektrycznej, paliwa czy też wysokotemperaturowego ciepła odpadowego z zewnątrz, jednak większość, bo aż 75% potrzebnej do celów grzewczych energii jest pobierana bezpośrednio z otoczenia. To dlatego stosując pompy ciepła oszczędzamy więcej energii niż wykorzystując jakikolwiek inny system ogrzewania. 

JAK SĄ ZBUDOWANE I JAK DZIAŁAJĄ? 

We wnętrzu ziemi, poniżej linii zamarzania panuje względnie stała temperatura, zimą wyższa, latem niższa niż na powierzchni ziemi. Fakt ten pozwala funkcjonować pompom ciepła, które w zimie transmitują ciepło z wnętrza ziemi do wnętrza budynków, a w lecie w odwrotnym kierunku: z wnętrza budynków do wnętrza ziemi. Jako źródła ciepła wykorzystują przy tym wody powierzchniowe i podziemne, grunt lub powietrze atmosferyczne. 
Pompa ciepła wykorzystuje dolne źródło ciepła (grunt, powietrze lub wodę) do wygenerowania energii cieplnej w górnym źródle ciepła. Stosowany w pompach odpowiedni czynnik roboczy jest sprężany i rozprężany, przez co uzyskuje się efekt nagrzewania lub chłodzenia. Dla wytworzenia ciepła użytecznego odbiera się na niskim poziomie temperaturowym ciepło z powietrza, wody lub gruntu, poprzez odparowanie czynnika roboczego.


Pompa ciepła składa się z:

• parownika, 
• sprężarki, 
• kondensatora, 
• zaworu rozprężającego. 
1. Ciepło pobierane z tzw. dolnego źródła ciepła przekazywane jest do zabudowanego w pompie ciepła wymiennika ciepła, zwanego też parownikiem. W parowniku następuje przekazanie ciepła do obiegu wewnętrznego pompy. Pierwotnie ciekły czynnik roboczy znajdujący się w układzie wewnętrznym, pod wpływem dostarczonej energii wrze i zmienia się w gaz. 
2. Napędzana silnikiem elektrycznym sprężarka pompy znacznie podnosi ciśnienie gazu. Poprzez podwyższenie ciśnienia następuje zmiana poziomu energetycznego i czynnik uzyskuje wyższą temperaturę. 
3. Następnie w kondensatorze następuje wymiana ciepła z tzw. górnym źródeł ciepła. Gaz ochładza się i zamienia ponownie w ciecz, a ciepło skraplania i ciepło sprężania oddaje wodzie z instalacji grzewczej. 
4. Ciecz znajdująca się pod wysokim ciśnieniem zostaje rozprężona w zaworze rozprężającym, a następnie przepływa do parownika. Cały obieg rozpoczyna się od początku. 

ZALETY I WYKORZYSTANIE

 
Pompy ciepła mają wiele zalet, których nie posiadają inne systemy grzewcze. Używając pomp ciepła można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, unika się ryzyka pożaru, zaczadzenia czy wybuchu. "Z reguły stosowane są niepalne ,bezpieczne czynniki robocze - jak R 134a lub R 407C. Ich wybór zależy między innymi od wymaganej bezwzględnej różnicy temperatur wzgl. od temperatury skraplania (poziomu temperatury górnego źródła ciepła). Specjalne urządzenia zabezpieczające np. przed eksplozją nie są wymagane" -(źródło:OCHSNER). Cała instalacja pracuje cicho, a będące częścią pomp rury mogą być eksploatowane nawet przez 30 – 50 lat. Wszystkie te zalety sprawiają, że pompy ciepła są coraz częściej wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i publicznych, trochę rzadziej znajdują natomiast zastosowanie w przemyśle, gdzie służą głównie do produkcji pary, jak również do suszenia, odparowywania i destylacji.

 
W 2000 roku energię geotermalną do produkcji energii elektrycznej wykorzystywano w 23 krajach, a zainstalowana moc w elektrowniach geotermalnych osiągnęła wartość około 8000 MW.

Wód geotermalnych o niższych temperaturach (od kilkudziesięciu do ponad 100˚C) nie wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, można je natomiast wykorzystać w ciepłownictwie, przemyśle, rolnictwie, hodowli ryb, a także w celach rekreacyjnych lub leczniczych. Energię wód geotermalnych o średnich temperaturach wykorzystuje się w 58 krajach, a całkowita moc instalacji geotermalnych wynosi około 15000 MW.

 
W wielu państwach energia geotermalna ma znaczący udział w całkowitym krajowym bilansie energetycznym. Najlepszym przykładem jest Islandia, w której energia geotermalna pokrywa 46% zapotrzebowania na energię elektryczną i 86% zapotrzebowania na energię cieplną. Całkowite światowe wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej jest jednak nadal marginalne, w stosunku do możliwych do wykorzystania zasobów.

 
Polska leży poza strefami aktywności wulkanicznej, więc pozyskiwanie złóż wód geotermalnych z dużych głębokości do produkcji energii elektrycznej jest nieopłacalne. 

Występują natomiast w naszym kraju złoża wód o niskich i średnich temperaturach, od kilkudziesięciu do około 100˚C. Złoża te koncentrują się głównie na obszarze niżowym, zwłaszcza w pasie od Szczecina do Łodzi, w rejonie grudziądzko-warszawskim oraz w okręgu Podkarpackim. Wód o takich temperaturach nie stosuje się do produkcji energii elektrycznej, natomiast z powodzeniem mogą być wykorzystane do celów grzewczych. W Polsce istnieją obecnie trzy ciepłownie geotermalne: na Podhalu, w Pyrzycach koło Szczecina oraz w Mszczonowie koło Warszawy. Prowadzone są jednak prace nad kolejnymi inwestycjami. Energia geotermalna, definiowana jako całe ciepło zawarte w Ziemi, może być powszechnie dostępna, a w warunkach Polski – kraju w 80% leżącego nad basenami geotermalnymi powinna być brana pod uwagę jako potencjalne źródło energii. Dla gmin Podkarpacia dodatkowym argumentem zachęcającym do rozważań geotermalnych jest fakt, że przez ostatni wiek nasz region „ rozwiercono wzdłuż i wszerz” setkami odwiertów w poszukiwaniu różnych surowców mineralnych, głównie ropy i gazu. Część z tych odwiertów (często przeznaczonych do likwidacji) może być zaadoptowana do celów geotermalnych. Do niedawna woda, która towarzyszyła złożom ropy naftowej i gazu ziemnego traktowana była jak zło konieczne, bo utrudniała, a nawet uniemożliwiała eksploatację. Obecnie woda ta powinna zostać wykorzystana jako nośnik użytecznego ciepła z wnętrza Ziemi. Z geologicznego punktu widzenia północna część województwa podkarpackiego leży na obszarze zwanym Zapadliskiem Przedkarpackim, natomiast część południowa na obszarze Karpat Fliszowych. Zapadlisko Przedkarpackie, zbudowane jest ze skał o bardzo dużej miąższości, sięgającej ponad 2 km, które powstały w okresie od 7 do 26 mln lat temu w okresie miocenu. Utwory te zalegają na warstwach starszych, wieku paleozoiczno-mezozoicznego, a nawet jeszcze starszych z ery prekambryjskiej. Temperatury wody geotermalnej w Zapadlisku Przedkarpackim wahają się w granicach od 25 do 60°C. Zasoby geotermalne zostały oszacowane na ponad 361 km³ wód zawierających energię cieplną równoważną 1555 mln t.p.u (ton paliwa umownego, 1 t.p.u stanowi energetyczną równowartość 1 tony wysokokalorycznego węgla i odpowiada 29,31 GJ ). Na terenie Zapadliska Przedkarpackiego, perspektywicznych poziomów wodonośnych oczekiwać można w skałach miocenu.


Zaletą energii geotermalnej jest to, że można ją udostępnić i wykorzystać lokalnie. Jej dostępność nie jest uzależniona od czynników politycznych, problemów handlu zagranicznego i nie wymaga decyzji światowych potentatów w dziedzinie wydobycia i handlu surowcami energetycznymi. Energia geotermalna jest odnawialna, a ciepło termalne można stosunkowo szybko poddać eksploatacji. Instalację geotermalną cechuje niezawodność funkcjonowania, działa ona z wysoką wydajnością w ciągu całego roku – nie jest ona zależna chociażby od warunków klimatycznych. 

Więcej informacji można uzyskać: 
w siedzibie Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie 
ul. Szopena 51 lok. 213 
35 – 959 Rzeszów 
tel. 017 867 62 80 
fax 017 867 62 82 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.pae.org.pl 
oraz na stronie internetowej www.baza-oze.pl polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage